Klasyfikacja gruntów

Z dniem 29 listopada 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wydane na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zostało opublikowane w Dz. U. z dnia 14 listopada 2012 r. poz. 1246.

Rozporządzenie określa:
 
urzędową tabelę klas gruntów,
sposób i tryb przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
Klasyfikację przeprowadza starosta (odpowiednio prezydent miasta na prawach powiatu):
 
z urzędu
na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków
Zwraca się uwagę, iż to starosta:
 
wszczyna i prowadzi postępowanie w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w trybie przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,
zleca na koszt wnioskodawcy (właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków) opracowanie projektu ustalenia klasyfikacji i upoważnia osoby gwarantujące prawidłowe wykonanie prac związanych z poddziałem gleb na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie cech genetycznych gleb, oraz gwarantujące prawidłowy poziom merytoryczny wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów.